wstecz Cykl roczny świąt ruchomych powrót do strony głównej

   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>

CYKL ROCZNY ŚWIĄT RUCHOMYCH

(Cykl paschalny)

 

OKRES TRIODIONU KWIECISTEGO

Liturgia Święta w noc Zmartwychwstania

            Od dnia Paschy do Pięćdziesiątnicy nie odmawia się na rozpoczęcie Liturgii troparionu Królu niebieski i aż do Zakończenia Paschy zastępuje się go troparionem paschalnym trzykroć odmawianym; śpiewa się go również trzykrotnie po Błogosławione Królestwo.

Okadzanie: Po doksologii początkowej kapłan, stojąc przed ołtarzem, trzyma w lewym ręku trójświecznik paschalny i okadza ołtarz, śpiewając trzy razy:

PAN JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH,

ŚMIERCIĄ SWĄ ZNISZCZYŁ ŚMIERĆ

I TYM, CO LEŻĄ W GROBACH

POSPIESZYŁ ŻYCIE NIEŚĆ.

            Chór powtarza trzy razy ten troparion i będzie go śpiewał po każdym z następujących wersetów śpiewanych przez kapłana okadzającego ołtarz, sanktuarium, ikonostas, wiernych i jeszcze raz ołtarz.

Ps 67, 2, 3 i 4.

1. Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie

  i pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.

2. Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa,

  jak wosk się rozpływa w ogniu.

3. Tak giną przed Bogiem grzesznicy

 a sprawiedliwi cieszą się i weselą.

Ps 117, 24.

4. Ten jest dzień, który uczynił nam Pan,

  radujmy się i weselmy weń.

5. Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi

i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

            I jeszcze raz kapłan śpiewa:

PAN JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH,

ŚMIERCIĄ SWĄ ZNISZCZYŁ ŚMIERĆ

            Chór kończy:

I TYM, CO LEŻĄ W GROBACH

POSPIESZYŁ ŻYCIE NIEŚĆ.

I zwykłym sposobem kontynuuje się Świętą Liturgię. Takie okadzanie z towarzyszącymi śpiewami ma miejsce przez cały Tydzień Paschalny oraz w środę Zakończenia Paschy.

Antyfona pierwsza

Ps 65,1, 2, 3 i 4.

- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie,* psalm śpiewajcie imieniu Jego, dajcie cześć chwale Jego.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbaw nas, Zbawicielu.

- Mówcie Bogu: "Jak straszne są dzieła Twoje Panie;* dla wielkości mocy Twojej będą kłamać przed Tobą nieprzyjaciele Twoi".

- Wszystka ziemia niech Ci się kłania i niech Ci śpiewa,* niech psalm śpiewa imieniu Twemu.

 

Antyfona druga

Ps 66, 2, 3, 4 i 8.

- Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam,* niech rozświeci nad nami oblicze Swe i zlituje się nad nami.

Refren: Zbaw nas, Zmartwychwstały Synu Boży, śpiewających Ci: alleluja.

- Żebyśmy poznali na ziemi drogę Twoją,* między wszystkimi narodami zbawienie Twoje.

- Niech Cię wysławiają narody, Boże,* niech Cię wysławiają wszystkie narody.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

 

Antyfona trzecia

Ps 67, 2, 3 i 4.

- Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.

Troparion: PAN JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH,

                 ŚMIERCIĄ SWĄ ZNISZCZYŁ ŚMIERĆ

                 I TYM, CO LEŻĄ W GROBACH

                 POSPIESZYŁ ŻYCIE NIEŚĆ.

- Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa, jak wosk się rozpływa w ogniu.

- Tak giną przed Bogiem grzesznicy a sprawiedliwi cieszą się i weselą.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 67, 27.

W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.

TROPARION

PAN JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH,

ŚMIERCIĄ SWĄ ZNISZCZYŁ ŚMIERĆ

I TYM, CO LEŻĄ W GROBACH

POSPIESZYŁ ŻYCIE NIEŚĆ.

HYPAKOJ, ton 8.

Uprzedziły jutrzenkę niewiasty z otoczenia Maryi,

przybiegły do grobu, zastały kamień odwalony,

usłyszały głos Anioła im mówiącego:

"Tego Który Jest w światłości odwiecznej,

dlaczego szukacie pomiędzy martwymi, jak człowieka?

Patrzcie na pogrzebowe pieluszki!

Biegnijcie i przepowiadajcie światu,

że zmartwychwstał Zwycięzca śmierci,

bo jest Synem Bożym dającym zbawienie rodzajowi ludzkiemu”.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

KONTAKION, ton 8.

Chociaż zstąpiłeś do grobu, o Nieśmiertelny,

zniszczyłeś potęgę piekieł

i zmartwychwstałeś, Zwycięzco Chryste Boże,

mówiąc Kobietom Niosącym miro: "Weselcie się!"

i Apostołom: "Pokój wam!"

Upadłym dajesz zmartwychwstanie.

W miejsce Święty Boże śpiewa się: Którzyście się ochrzcili w imię Chrystusa, oblekliście się w Chrystusa, alleluja 3x.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

Oblekliście się w Chrystusa, alleluja.

Którzyście się ochrzcili w imię Chrystusa, oblekliście się w Chrystusa. Alleluja.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 117, 24 i 1.

Ten jest dzień, który uczynił nam Pan,* radujmy się i weselmy weń.

Stych: Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Apostoł: Dz 1, 1-9.

ALLELUJA

Ps 101, 14.                 

Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem.

Ps 32, 13.

Stych: Spojrzał Pan z nieba.

Ewangelia: J 1, 1-17.

W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się aż do Zakończenia Paschy:

            Anioł zawołał do Pełnej łaski:

            "Dziewico czysta, wesel się!"

            I ja powtarzam: wesel się!

            Twój Syn wstał na trzeci dzień z grobu

            i wskrzesił umarłych.

            Ludzie, weselcie się!

 

            Rozjaśnij się, rozjaśnij Jerozolimo nowa!

            Bo chwała Pańska nad tobą zajaśniała.

            Tańcz i wyskakuj, Syjonie.

            A Ty, o święta Bogurodzico, raduj się

            ze zmartwychwstania Twego Syna.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Przyjmijcie Ciało Chrystusa,* skosztujcie ze źródła niewyczerpalnego,* alleluja 3x.

 

Gdy Kapłan śpiewa Z bojaźnią Bożą, w miejsce Błogosławiony, który idzie śpiewa się Chrystus Pan powstał z martwych 1x. Kapłan Zbaw, Boże lud Swój chór: Chrystus Pan powstał z martwych 1x. Kapłan: W każdym czasie, chór: Chrystus Pan powstał z martwych 1x.

            W miejsce Niech imię Pańskie śpiewa się Chrystus Pan powstał z martwych trzy razy. Kapłan Błogosławieństwo Pańskie chór: Amen. Potem Kapłan w miejsce Chwała Tobie, Chryste Boże śpiewa Pan Jezus powstał z martwych, śmiercią swą zniszczył śmierć chór kończy: I tym, co leżą w grobach pospieszył życie nieść. I od razu Rozesłanie.

Potem chór jeszcze trzy razy śpiewa cały troparion. Następnie Kapłan trzy razy błogosławi wiernych krzyżem z trójświecznikiem, wołając: Chrystus zmartwychwstał!

Ludzie odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! I wreszcie chór śpiewa: I nam darował życie wieczne, pokłońmy się Jego po trzech dniach Zmartwychwstaniu.

 

PIERWSZY TYDZIEŃ po WIELKANOCY

            Wszystkie dni tego tygodnia bez wyróżnienia są nazywane dniami paschalnymi, bo stanowią jedność razem z dniem samej Paschy.

            W czasie tego tygodnia Liturgię św. odprawia się jak w niedzielę Paschy, za wyjątkiem części własnych każdego dnia. Za każdym razem gdy Kapłan okadza, trzyma w lewym ręku trójświecznik Paschalny. Święte Wrota pozostają przez cały czas otwarte na znak otwarcia nam przez Chrystusa wrót nieba. Nie klęka się.

 

PONIEDZIAŁEK PASCHALNY

 PROKIMEN, ton 8.

Ps 18, 5 i 2.

Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

Apostoł: Dz 1, 12-17.21-26.

 ALLELUJA

Ps 88, 6 i 8.

Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.

Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.

Ewangelia: J 1,18-28.

                                                              

WTOREK PASCHALNY

PROKIMEN, ton 3.

Łk 1, 46-48, pieśń Bogurodzicy.

Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Apostoł: Dz 2, 14-21.

ALLELUJA

Ps 131, 8 i 11.            

Powstań, Panie, ku odpoczynkowi Twemu, Ty i skrzynia święta Twoja.

Stych: Zaprzysiągł Pan Dawidowi prawdę i nie odmieni jej.

Ewangelia: Łk 24, 12-35.

                                                              

ŚRODA PASCHALNA

PROKIMEN, ton 6.

Ps 44, 18 i 11.

Będę wspominać imię twoje* z pokolenia na pokolenie.

Stych: Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego.

Apostoł: Dz 2, 38-43.

ALLELUJA

Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Ewangelia: J 1, 35-51.

                                                             

CZWARTEK PASCHALNY

PROKIMEN, ton 3.

Ps 46, 7 i 2.    

Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie,* śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

Apostoł: Dz 2, 38-43.

ALLELUJA

Ps 44, 5 i 8.    

W śliczności twojej i piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości.

Stych: Umiłowałeś sprawiedliwość a nienawidziłeś nieprawości.

Ewangelia: J 3, 1-15.

                                                             

PIĄTEK PASCHALNY

PROKIMEN, ton 8.

Ps 18, 5 i 2.    

Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

Apostoł: Dz 3, 1-8.

 ALLELUJA

Ps 88, 6 i 8.

Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.

Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.

Ewangelia: J 2, 12-22

                                                             

SOBOTA PASCHALNA

PROKIMEN, ton 3.

Ps 26, 1.         

Pan oświecenie moje i zbawienie moje,* kogóż się bać będę.

Stych: Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał.

Apostoł: Dz 3, 11-16.

 ALLELUJA

Ps, 92, 1.        

Pan jest królem, oblókł się w ozdobę, oblókł się Pan w moc i przepasał się.

Stych: Albowiem umocnił krąg świata, który się nie poruszy.

Ewangelia: J 3, 22-33.

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  dalej>>>


 

wstecz powrót do strony głównej