wstecz Cykl roczny świąt stałych powrót do strony głównej

 

Kalendarz cerkiewny

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

 

Wrzesień

  1 + Początek indykcji tj. ROKU KOŚCIELNEGO. - Św. ojca naszego SYMEONA SŁUPNIKA, archimandryty; sobór Najświętszej Bogurodzicy w Miasenes.

TROPARION o INDYKCJI, ton 2.

Sprawco wszelkiego stworzenia, * który swej władzy poddałeś chwile i wieki. * Dzięki modlitwom Bogurodzicy * błogosław, Panie, początek roku Twej dobroci, * zachowując w pokoju * święty Kościół oraz Twój wierny naród i daj nam zbawienie.

TROPARION o św. SYMEONIE, ton 1.

Kolumną cierpliwości stałeś się, błogosławiony Symeonie, * naśladowałeś gorliwie praojców: * Hioba w cierpieniach, Józefa w doświadczeniach * i, będąc w ciele, prowadziłeś życie na wzór aniołów. * Święty Szymonie, nasz ojcze, * proś o zbawienie dusz naszych.

TROPARION o BOGURODZICY, ton 1.

Witaj, pełna łaski, Bogurodzico Dziewico, * ucieczko i obrono rodzaju ludzkiego. * Z ciebie przyjął ciało Zbawiciel świata. * Tylko ty jesteś Matką i Dziewicą, * zawsze błogosławiona i pełna chwały, * proś Chrystusa Boga o pokój dla całego świata.

PROKIMEN, ton 3

Ps 146 5 i 1.

Wielki Pan nasz i wielka moc Jego, * a mądrości Jego nie masz liczby.

Stych: Chwalcie Pana, bo dobry jest Psalm, Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała.

Apostoł: 1Tm 2,1-7.

ALLELUJA

Ps 64 2 i 12.

Tobie przystoi pieśń, Boże, na Syjonie i Tobie oddadzą ślub w Jeruzalem.

Stych: Błogosławić będziesz koronie roku z szczodrobliwości Twojej.

Ewangelia:  Łk 4,16-22a.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 64,12.

Błogosławić będziesz koronie roku z szczodrobliwości Twojej, alleluja 3x.

2 Św. męczennika MAMMASA i św. ojca naszego JANA POSTNIKA, patriarchy Konstantynopola

                TROPARION o męczenniku (8) i św. Jana TROPARION o biskupie (5).

3 Św. męczennika ANTYMA, biskupa Nikomedii i św. ojca naszego TEOKTYSTA

TROPARION o męczenniku (10) i św. Teoktysta TROPARION o prepodobnym (7C).

4 Św. męczennika BABYLASA, biskupa Antiochii i św. proroka MOJŻESZA, który widział Boga

                TROPARION o męczenniku (10)

TROPARION o proroku, ton 2.

Osiągnąłeś szczyt cnót, proroku Mojżeszu, * i dlatego zaszczycony zostałeś widzeniem Chwały Bożej; * otrzymałeś dające szczęście tablice Prawa * i nosząc na sobie znaki łaski, * byłeś chwalebną ozdobą proroków i wielką tajemnicą bogobojności.

5 ∑ Świętego proroka ZACHARIASZA, ojca czcigodnego Jana Poprzednika i św. sprawiedliwej ELŻBIETY

TROPARION o Zachariaszu, ton 4.

W kapłańskie szaty ubrany * według prawa Bożego, mądry Zachariaszu, * składałeś jak przystoi na kapłana przyjemne całopalenia * i byłeś pochodnią i widzącym tajemnice, * nosząc na sobie jawnie znaki łaski; * zginąłeś od miecza w domu Pańskim, proroku Chrystusa, * proś z Poprzednikiem o zbawienie dusz naszych.

TROPARION o obojgu, ton 3.

Sprawiedliwych Twoich * Zachariasza i Elżbiety * obchodząc wspomnienie, * prosimy Cię Panie, * za ich przyczyną zbaw dusze nasze.

6 ∑ Wspomnienie cudu św. MICHAŁA Archanioła

TROPARION, ton 4.

Wojsk niebieskich wielki wodzu, * prosimy Cię nieustannie, my niegodni, * abyś nas osłonił cieniem skrzydeł niematerialnej swojej chwały, * zachowując nas usilnie modlących się i wołających: * od nieszczęść wybaw nas, wodzu niebieskich mocy.

7 ∑ PRZED-ŚWIĘTO Narodzenia Matki Bożej i św. męczennika SOZONTA

TROPARION o Wigilii, ton 4.

Z korzenia Jessego i z biodra Dawida * rodzi się nam dzisiaj Boże dziecię Maryja, * dlatego wszystko się cieszy i odnawia. * Cieszcie się razem niebo i ziemio. * Chwalcie ją pokolenia narodów. * Joachim się cieszy i Anna świętuje, wołając: * niepłodna rodzi Bogurodzicę i karmicielkę życia naszego.

                TROPARION o męczenniku (8).

KONDAKION o Wigilii, ton 3.

Dziewica i Bogurodzica Maryja, * pałac bezkresny niebieskiego Oblubieńca * dzisiaj się rodzi Bożym zamysłem z niepłodnej, * by być rydwanem Słowa Bożego. * W tym celu bowiem od wieków naznaczona została na bramę Bożą i Matkę prawdziwego Życia.

                                                           

SOBOTA PRZED PODWYŻSZENIEM KRZYŻA ŚW.

PROKIMEN, ton 3

Ps 46, 7 i 2

Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie, * śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

Apostoł : 1Kor 2,6-9

ALLELUJA

Ps 88, 2 i 3.

Zmiłowania Pańskie na wieki wyśpiewywać będę, od pokolenia w pokolenie będę opowiadać Twoją prawdę mymi ustami.

Stych: Bo mówiłeś: "Miłosierdzie wiecznie zbudowane będzie na niebiosach, prawda Twoja będzie w nich utwierdzona".

Ewangelia: Mt 10,37-11,1                                                         

NIEDZIELA PRZED PODWYŻSZENIEM KRZYŻA ŚW.

PROKIMEN, ton 6.

Ps 27, 9 i 1.

Zbaw lud Twój, Panie, * a błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

Apostoł: Ga 6,11-18

ALLELUJA

Ps 88, 20-21 i 22.

Wywyższyłem wybranego z ludu mojego, pomazałem go olejem świętym moim.

Stych: Bo ręka moja pomagać mu będzie, i wzmocni go ramię moje.

Ewangelia: J 3,13-17

8 ♀ NARODZENIE NAJŚW. PANI NASZEJ Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi

TROPARION, ton 4.

Narodzenie Twoje, Bogurodzico Dziewico, * wzbudziło radość całego świata. * Z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz, * i uwalniając od klątwy, dało błogosławieństwo, * a zwyciężając śmierć, dało nam życie wieczne.

KONDAKION, ton 4.

Dzięki świętemu narodzeniu Twojemu, Najczystsza, * Joachim i Anna uwolnili się od wstydu niepłodności, * Adam zaś i Ewa od zepsucia śmierci. * Lud Twój oswobodzony od winy za grzechy * także je świętuje, wołając głośno: * "Niepłodna rodzi Bogurodzicę i karmicielkę życia naszego".

PROKIMEN, ton 3

Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.

Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Apostoł: Flp 2,5-11.

ALLELUJA

Ps 44, 11 i 13

Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.

Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.

Ewangelia: Łk 10,38-42;11,27-28.

W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Oddania:

Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * z niepłodnych zrodzoną Maryję Dziewicę.

Irmos: Dziewictwo jest obce matkom,

rodzenie dzieci niesłychane u dziewic.

W tobie zaś, Bogurodzico, jedno z drugim się połączyło.

Dlatego, wszystkie narody, nieustannie Cię uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 115,13

Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywać będę, alleluja 3x.

9 Po-święto Narodzenia Bogurodzicy. - ∑ Świętych Przodków Chrystusa JOACHIMA i ANNY, i św. męczennika SEWERIANA

TROPARION, ton 1.

Joachim i Anna, będąc sprawiedliwymi w łasce Prawa, * urodzili nam dane przez Boga Dziecię. * Dlatego uroczyście świętuje dziś Kościół Boży, * radośnie obchodząc świętą waszą pamięć * i wysławiając Boga, * który wzbudził nam moc zbawczą w domu Dawidowym.

10 Po-święto Narodzenia Bogurodzicy. - Świętych męczennic MINODORY, MITRODORY I NIMFODORY

11 Po-święto Narodzenia Bogurodzicy. - Św. matki naszej TEODORY Aleksandryjskiej

                TROPARION o niewiastach (15).

12 ZAKOŃCZENIE święta Narodzenia MATKI BOŻEJ i św. męczennika AUTONOMA, biskupa

13 ∑∑ POŚWIĘCENIE Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie. - WIGILIA Podwyższenia Krzyża św. - Św. biskupa męczennika KORNELIUSZA Setnika

TROPARION o Poświęceniu, ton 4.

Jak na górze wspaniałość firmamentu niebieskiego, * tak i na ziemi pokazałeś, Panie, piękno domu Twojej chwały: * zachowaj go na wieki wieków i przyjmij nasze modlitwy, * które w nim przez przyczynę Bogurodzicy nieustannie do Ciebie zanosimy, * Życie i Zmartwychwstanie nasze.

TROPARION o męczenniku (10)

TROPARION o Wigilii, ton 2.

Niesiemy Ci, Panie, jako modlitwę, życiodajny Krzyż, * który darowałeś nam niegodnym. * Przez przyczynę Bogurodzicy zbaw swój naród i modlące się Miasto, jedyny Przyjacielu człowieka.

14 ♀ POWSZECHNE PODWYŻSZENIE CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA

Antyfona pierwsza

Ps 21, 2-4.

- Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, * czemuś mnie opuścił?

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.

- Daleko od zbawienia mego * słowa grzechów moich.

- Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, * i w nocy, a nie ku mojej głupocie.

- A ty mieszkasz w świątyni, * chwało Izraela.

Antyfona druga

Ps 73, 1-2 i 12.

- Czemużeś, Boże, odegnał na zawsze, * rozgniewała się zapalczywość Twoja na owce Twego pastwiska?

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * rozpięty cieleśnie na krzyżu, śpiewających Ci: alleluja.

- Wspomnij na zgromadzenie Twoje, * które posiadłeś od początku.

- Na górę Syjon wspomnij, * na której zamieszkałeś.

- Bóg, król nasz przed wiekami, * sprawił zbawienie pośrodku ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 98,1

- Pan jest królem - niech drżą ludzie, Który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia.

Troparion, ton 1: Zbaw, o Panie, Swoich ludzi * i błogosław Swoją własność; * zwycięstwo nad wrogami * daj Swemu Kościołowi * i Swój naród ochraniaj * Swoim Krzyżem.

- Pan wielki na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.

- Kłaniajcie się Panu przed podnóżkiem nóg Jego.

Śpiew na Wejście, Ps 98,5:

Wywyższajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.

TROPARION, ton 1.

Zbaw, o Panie, Swoich ludzi * i błogosław Swoją             własność; * zwycięstwo nad wrogami * daj Swemu Kościołowi * i Swój naród ochraniaj * Swoim Krzyżem.

KONDAKION, ton 4

Dobrowolnie podniesiony na krzyż, Chryste Boże, * okazuj miłosierdzie Swe nowej społeczności noszącej Twoje imię, * obdarz swą mocą wiernych Swoich ludzi, * daj im zwycięstwo nad wrogami * niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju, * przemożny znak zwycięstwa.

Zamiast Święty Boże śpiewa się: Krzyż Twój adorujemy, Panie, i święte Zmartwychwstanie Twoje wysławiamy.

PROKIMEN, ton 7

Ps 98,5 i 1

Wywyższajcie Pana, Boga naszego, * i kłaniajcie się przed podnóżkiem nóg Jego, bo jest święty.

Stych: Pan jest królem - niech drżą ludzie.

Apostoł : 1Kor 1,18-24

ALLELUJA

Ps 73, 2 i 12

Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które posiadłeś od początku.

Stych: Bóg naszym królem przed wiekami, sprawił zbawienie pośrodku ziemi.

Ewangelia: J 19, 6-11a.13-20.25-28a.30-35

Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Oddania:

Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * czcigodny Krzyż Pański.

Irmos: Mistycznym jesteś, Bogurodzico, Rajem,

który bez uprawiania wydał Chrystusa.

Przez Niego na ziemi zostało zasadzone życiodajne drzewo Krzyża.

Dlatego przy dzisiejszym podwyższeniu adorując go, Ciebie uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ.

Ps 4, 7.

Znakiem jest nad nami światłość oblicza Twego, Panie, alleluja 3x.                                                    

SOBOTA PO PODWYŻSZENIU KRZYŻA ŚW.

Apostoł: 1Kor 1,26-2,5; Ewangelia : J 8,21-30

NIEDZIELA PO PODWYŻSZENIU KRZYŻA ŚW.    

PROKIMEN i ALLELUJA Uroczystości.

Apostoł: Ga 6,11-18; Ewangelia: Mk 8,34-9,

ŚPIEW NA KOMUNIĘ niedzieli i uroczystości.

15 Po-święto Podwyższenia. - ∑ Św. wielkiego męczennika NIKITY

 TROPARION, ton 4.

Krzyż Chrystusa jako oręż gorliwie ująwszy, * poszedłeś walczyć z wrogami; * za Chrystusa stoczyłeś bój * i na koniec duszę swoją w płomieniach oddałeś Panu, * dlatego otrzymałeś od Niego dar uzdrawiania. * Wielki męczenniku Nikito, * proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

16 Po-święto Podwyższenia. - ∑ Św. wielkiej męczennicy EUFEMII, wspaniałej

                TROPARION o męczennicy (14).

17 Po-święto Podwyższenia. - Św. męczennicy ZOFII i trzech jej córek: WIERY, NADZIEI i LUBY

TROPARION, ton 4.

Świętuje Kościół pierworodnych * i jednocześnie raduje się, przyjmując matkę cieszącą się z dzieci swoich, * która, nosząc imię oznaczające mądrość, * urodziła je w liczbie trzech cnót teologicznych. * Widzi je zaślubione razem z mądrymi pannami Oblubieńcowi Chrystusowi Bogu Słowu. * Z nią i my duchowo w ich wspomnienie radujemy się, wołając: * bojowniczki Trójcy, Wiero, Nadziejo i Lubo, * we wierze, nadziei i miłości umacniajcie nas.

18 Po-święto Podwyższenia. - Św. ojca naszego EUMENIUSZA, biskupa Gortyne, cudotwórcy

19 Po-święto Podwyższenia. - Świętych męczenników TROFIMA, SABBATIOSA i DORYMEDONTA

TROPARION, ton 8.

Bóg w Trójcy wychwalany, * trójkę męczenników wyniósł do chwały: * Trofima, Sabbatiosa i Dorymedonta, * bo w Niego wierząc, zwyciężyli wroga. * Przez ich modlitwy, Chryste Boże nasz, zmiłuj się nad nami.

20 Po-święto Podwyższenia. - ∑ Św. wielkiego męczennika EUSTATIOSA i jego towarzyszy

                TROPARION o męczennikach (8A).

21 ZAKOŃCZENIE uroczystości Podwyższenia Krzyża św. - Św. apostoła KODRATA z 70 uczniów Pana

Wspomnienie jego przenosi się na jutro.

                TROPARION o apostole (4).

22 Św. męczennika FOKASA, biskupa Synopy i św. proroka JONASZA i św. JONASZA, kapłana, ojca Teofana, hymnografa i TEODORA Naznaczonego

TROPARION o biskupie męczenniku (10).

23 ∑∑ POCZĘCIE CZCIGODNEGO CHWALEBNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA             PAŃSKIEGO JANA CHRZCICIELA

TROPARION, ton 4.

Ciesz się Niepłodna, która wcześniej nie rodziłaś! * Oto bowiem poczęłaś tego, który był prawdziwie promieniem Słońca, * co ma oświecić cały świat chory na ślepotę. * Tańcz z radości, Zachariaszu, śmiało wołając: * Jest Prorokiem Najwyższego, kto ma się narodzić.

Służba wtorku cyklu tygodniowego.

Apostoł: Ga 4,22-27.            Łk 1,5-25.

24 ∑ Św. pierwszej męczennicy równej Apostołom TEKLI

TROPARION, ton 4.

Przepowiadaniem Pawła nauczona, poślubiona Bogu Teklo, * utwierdzona w wierze przez Piotra, * byłaś pierwszą męczennicą powołaną przez Boga * i pierwszą wśród kobiet bojowniczką. * Weszłaś w płomienie jak na pięknie kwitnące miejsce, * bestie i byki przestraszyły się ciebie, bo w krzyż się uzbroiłaś. * Dlatego módl się, nader Chwalebna, o zbawienie dusz naszych.

25 Św. matki naszej EUFROZYNII

                TROPARION o niewieście (15).

26 ± ODEJŚCIE ŚWIĘTEGO APOSTOŁA I EWANGELISTY JANA TEOLOGA

TROPARION, ton 2.

Apostole umiłowany przez Chrystusa Boga * pospiesz wybawić ludzi bezbronnych. * Przyjmie bowiem twoje wstawiennictwo * Ten, Który przyjął cię spoczywającego na Swej piersi. * Proś Go, Teologu, o rozegnanie utrzymującej się mgły pogaństwa, o pokój dla nas i wielkie miłosierdzie.

KONDAKION, ton 2

Wielkość twoją, apostole-dziewico, któż wysławi? * Ty bowiem obfitujesz w cuda * i rozlewasz uzdrowienia * oraz modlisz się za dusze nasze jako teolog i przyjaciel Chrystusa.

PROKIMEN, ALLELUJA, ŚPIEW NA KOMUNIĘ wspólne o apostołach.

Apostoł: 1J 4,12-19;            Ewangelia: J 19, 25-27; 21,24-25.

27 Św. męczennika KALLISTRATA i jego towarzyszy

            TROPARION o męczennikach (8A).

28 + Św. ojca naszego CHARYTONA

TROPARION o prepodobnym (7C).

KONDAKION, ton 2.

Znajdując przyjemność we wstrzemięźliwości * i opanowując pożądliwości swego ciała, * Mądry Bogiem Charytonie, byłeś jak ten, co na wierze wyrasta * i rozkwitnąłeś jak drzewo życia w środku raju, * wielce błogosławiony Charytonie, bardzo przeniknięty świętością.

PROKIMEN, ALLELUJA i ŚPIEW NA KOMUNIĘ o prepodobnym (12).

Apostoł: 2Kor 4, 6-15;            Ewangelia: Łk 6,17-23a.

29 Σ Św. ojca naszego CYRIAKA, pustelnika

            TROPARION o prepodobnym (7A).

30 Σ Św. męczennika GRZEGORZA, biskupa Armenii

                TROPARION o biskupie męczenniku (10)

 

[wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień] [styczeń] [luty]  

[marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień]

wstecz powrót do strony głównej