wstecz WSTĘP powrót do strony głównej

wstęp· I · II · III · IV· V· VI· VII · VIII · IX· X· XI · XII · XIII · XIV· XV· XVI · XVII · XVIII · XIX· XX· XXI · XXII · XXIII · XXIV

 

MISTYCZNA ŚWIĄTYNIA BOŻA

 ukazana

w chrześcijaninie przez polskiego kapłana

czcigodnego o. Stanisława od Jezusa i Maryi

Papczyńskiego

 

Dziełko bardzo pożyteczne dla ludzi każdego stanu; szczególnie przydatne do kazań na poświęcenie Kościoła

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydane w Krakowie w drukarni Schedla

1675

 

DEDYKACJA

 Prześwietnemu i Najczcigodniejszemu Księdzu 

M I K O Ł A J O W I 

Ś W I Ę C I C K I E M U[1] 

 

Kanclerzowi katedry Poznańskiej i Scholastykowi

Kolegiaty Warszawskiej 

Proboszczowi w Wiskitkach i Brochowie 

Plebanowi w Rokitnie 

Sekretarzowi Jego Królewskiej Mości 

bardzo znakomitemu Mecenasowi 

 

Stanisław od Jezusa i Maryi życzy trwałego szczęścia

 

            W Twoim imieniu i Twojemu imieniu poświęconą tę Mistyczną Świątynię dlatego postanowiłem wznieść, abyś miał stały dzień, w którym mógłbym obchodzić uroczystość na Twoją cześć, Prześwietny i Najczcigodniejszy Księże. Albowiem ta Duchowa Budowla nie mogłaby tchnąć jakby życiem, ani natchnąć do czegoś świętszego inaczej, jak tylko uświetniona Twym imieniem. Dlatego na szczycie tej Świątyni wydało się dobrym postawić Twój rodowy Krzyż, przed drzwiami zaś, nawet zamiast drzwi, umieścić Podkowę. Czcigodną zaiste bramę otrzymuje na drzwi ta skromna budowla. Nie wątpię zaś, że dusze chrześcijańskie żywszym krokiem wstępować będą do tej duchowej gospody, jeśli przez Twoją otwartą Podkowę stanie przed nimi otworem gościnne wejście. Nie sądź jednak, że dla Ciebie, który zwykłeś przebywać w głębszych przybytkach cnoty i chwały wyznacza się miejsce jedynie na wstęp do świątyni. Wiele tutaj poświęca się Twemu imieniu ołtarzy, przed którymi dymi pachnidłami kadzielnica głębokiego uniżenia, gdzie spalam przesiąknięte uczuciami kadzidło. Wszędzie staną posagi ku Twojej czci, przed którymi ja, prawowierny kapłan, póki życia składał będę należny hołd. Nie mogłem już lepiej niż to zrobiłem zatroszczyć się jako kapłan o swoje Świątynie, powierzając je Twojej trosce. Otocz teraz, Prześwietny Księże Biskupie, wyniosłym murem dobroczynności ten Kościół walczący ku czci Twego imienia, który wyobrazisz sobie również jako tryumfujący na ziemi, ilekroć spostrzegasz, że Twoja Podkowa stała się dla niego tryumfalną Bramą.

OCENA

            Ja, niżej podpisany, przejrzawszy bardzo uważnie z polecenia prześwietnego i najczcigodniejszego Stanisława Jacka Święcickiego, biskupa spigaceńskiego, sufragana żmudzkiego, archidiakona i oficjała warszawskiego oraz wikariusza w sprawach duchowych na księstwo mazowieckie, niniejszą "Mistyczną Świątynię Bożą" wzniesioną sumienną, utalentowaną i bogobojną pracą wielebnego ojca Stanisława od Jezusa i Maryi, stwierdziłem, że wszystko w niej jest zgodne z nauką katolicką i nader pożyteczne dla czytelników, dlatego oceniam, że należy ją oddać do publikacji.

            o. Franciszek Grabiecki, doktor świętej teologii, op, własnoręcznie.

APROBATA

            Książka pt. "Mistyczna Świątynia Boża", jak wynika z dokonanego badania teologów, nie zawiera niczego, co by się sprzeciwiało wierze katolickiej, co więcej, zawiera wiele treści mogących pobudzić chrześcijan do większej pobożności, dlatego niniejszym zezwalam ją opublikować i wydrukować.

Warszawa, dnia 24 maja 1674 r.

+Stanisław Jacek Święcicki, z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski, biskup spigaceński, sufragan żmudzki, scholastyk gnieźnieński, dziekan włocławski, archidiakon i proboszcz u św. Jerzego, wikariusz d/s duchowych i oficjał generalny warszawski i na całe księstwo mazowieckie.


[1]Mikołaj Święcicki (+1707), w 1697 r. naznaczony na biskupa kijowskiego, a od 1699 r. biskup poznański.