wstecz Teksty wspólne o świętych powrót do strony głównej

TEKSTY WSPÓLNE O ŚWIĘTYCH

 

1. O Najśw. Bogurodzicy.

2. O Aniołach.

3. O prorokach.

4. O Apostole.

5. O Biskupie.

6. O biskupach.

7. O prepododobnym i szaleńcu dla Chrystusa.

8. O męczenniku.

9. O męczennikach.

10. O biskupie męczenniku.

11. O biskupach męczennikach.

12. O prepodobnym męczenniku.

13. O prepodobnych męczennikach.

14. O męczennicy.

15. O niewiastach.

16. O wyznawcach.

17. O bezinteresownych.

18. Za zmarłych.

 

 

1. O Najśw. Bogarodzicy

TROPARION, ton 4.

Do Bogurodzicy ufnie dzisiaj pospieszmy, grzeszni i bezsilni,* i padając przed nią, wołajmy ze skruchą:* o Pani, pomóż, litując się nad nami,* nie zwlekaj, bo giniemy przytłoczeni mnóstwem grzechów.* Nie odsyłaj sług swoich z niczym,* bo w tobie mamy jedyną nadzieję.

TROPARION, ton 4.

Nie przestaniemy nigdy my niegodni, Bogurodzico,* opowiadać o przejawach twojej mocy,* kto bowiem wybawiłby nas z tylu nieszczęść,* gdybyś ty nie ochraniała nas swymi modlitwami,* kto by do tej chwili zachował nas wolnymi.* Nie odejdziemy od ciebie, o Pani,* bo ty zawsze ocalasz swe sługi przed wszelkimi nieszczęściami.

KONDAKION, ton 6.

Nie mamy w nikim pomocy,* nie mamy innej nadziei oprócz ciebie, Pani nasza.* Ty nam pomóż,* w tobie nasza nadzieja,* ty nasza chluba,* my twoi słudzy,* niech nie doznamy zawodu.

PROKIMEN, ton 3.

Łk 1,46-48, pieśń Bogurodzicy.

Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

            Apostoł: Flp 2,5-11 albo Hbr 9,1-7.

ALLELUJA

Ps 44, 11 i 13.

Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.

Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.

            Ewangelia: Łk 10,38-42; 11,27-28.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 115,13.

Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywał będę,* alleluja 3x.

2. O Aniołach

TROPARION, ton 4.

Wojsk Niebieskich wielcy Wodzowie,* prosimy was nieustannie, my niegodni,* abyście nas osłonili cieniem skrzydeł niematerialnej waszej chwały,* zachowując nas usilnie modlących się i wołających:* od nieszczęść wybawcie nas, Wodzowie Niebieskich Mocy.

KONDAKION, ton 2.

Wielcy Boży Wodzowie,* słudzy chwały Bożej,* dowódcy aniołów i nauczyciele ludzi!* Wypraszajcie dla nas wszystko, co pożyteczne* i bogate miłosierdzie, jako wielcy Wodzowie Bezcielesnych.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 103, 4 i 1.                                                                                                                                   

Czynisz z aniołów Twoich wichry,* a ze sług Twoich ogień palący.

Stych: Błogosław, duszo moja, Panu; Panie, Boże mój, bardzoś się mocny okazał.

            Apostoł: Hbr 2,2-10.

ALLELUJA

Ps 148,2 i 5.                                                                                                                                    

Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie go wszystkie wojska Jego.

Stych: Albowiem On rzekł i zostały uczynione, On rozkazał i zostały stworzone.

            Ewangelia: Łk 10,16-21; lub Mt 13,24-30; 36-43.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 103,4.

Czynisz z aniołów Twoich wichry,* a ze sług Twoich ogień palący,* alleluja 3x.

3. O prorokach

TROPARION, ton 2.

Obchodząc wspomnienie Twojego proroka N.,* prosimy Cię, Panie,* za jego przyczyną zbaw dusze nasze.

KONDAKION, ton 4.

Czyste twoje serce napełnione światłem Ducha* było naczyniem zawierającym w sobie pełne jasności proroctwo:* daleką przyszłość widzisz jako teraźniejszość.* Dlatego czcimy cię, święty i sławny proroku  N.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 109,4 i 1.                                                                                                                                  

Ty jesteś kapłanem na wieki * według porządku Melchizedeka.

Stych: Rzekł Pan Panu memu: "Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich".

            Apostoł: 1Kor 14,20-25 lub Hbr 6,13-20 lub Jk 5,10-20.    

ALLELUJA

Ps 98,6 i 33,18.

Mojżesz i Aaron między kapłanami Jego, a Samuel między tymi, którzy wzywają mienia Jego.

Stych: Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.

            Ewangelia: Mt 23,29-39 lub Łk 11,47-54.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111,18.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

4. O Apostole

TROPARION, ton 3.

Święty apostole N.,* proś miłosiernego Boga,* aby odpuszczenia grzechów udzielił duszom naszym.

KONDAKION, ton 4.

Święty apostole N.,* Kościół opromieniony darem licznych twoich cudów* cieszy się tobą na zawsze jako błyszczącą gwiazdą.

A

Święci apostołowie,* proście miłosiernego Boga,* aby odpuszczenia grzechów udzielił duszom naszym.

KONDAKION, ton 4.

Jesteście latoroślami Chrystusowego krzewu winnego, mądrzy Apostołowie* przynoszący grona cnót, z których płynie dla nas wino zbawienia.* Pijąc je i przepełniając się radością,* świętujemy czcigodne wasze wspomnienie.* A wy, Apostołowie Pańscy, proście dzisiaj dla nas* o dar wielkiego miłosierdzia i odpuszczenie grzechów.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 18,5 i 2.                                                                                                                                    

Na wszystką ziemi wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

            Apostoł: 1Kor 4,9-16.

ALLELUJA

Ps 88,6 i 8.

Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.

Stych: Bóg, który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.

            Ewangelia: Łk 10,1-15 lub Łk 10,16-21.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 18,5.

 Na wszystką ziemi wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich,* alleluja 3x.

5. O Biskupie

TROPARION, ton 4.

Przez prawdziwość twych czynów,* ojcze i arcypasterzu N.,* stałeś się regułą wiary dla swej trzody,* wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości:* dlatego swą pokorą zdobyłeś wywyższenie,* ubóstwem bogactwo.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Surmo duchowa,* Boży gromie,* co sadzisz wiarę, a wycinasz herezje,* wybrańcu Trójcy Przenajświętszej, wielki kapłanie N.,* przebywając ciągle z aniołami,* módl się zawsze za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 48,4 i 2.

Usta moje będą mówiły mądrość,* a rozmyślanie serca mojego roztropność.

Stych: Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.

            Apostoł: Hbr 7,26-8,2.

ALLELUJA

Przyp 10,31 i Ps 36,31.

Usta sprawiedliwego zrodzą mądrość, język przewrotnych zginie.

Stych: Zakon Boga Jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.

            Ewangelia: J 10,9-16.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

6. O biskupach

TROPARION, ton 4.

Boże ojców naszych,* Który postępujesz z nami według Swej łagodności,* nie odejmuj od nas Swego miłosierdzia,* lecz przez ich modlitwy* kieruj w pokoju naszym życiem.

KONDAKION, ton 8.

Kościół wysławia was w pieśniach* jako nauczycieli cnót i ozdoby hierarchów.* Dzięki swoim modlitwom* dajcie serdecznym swoim czcicielom, jako niezwyciężeni, umocnienie w cnotach i wolność od zgorszeń.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 115,15 i 12.                                                                                                                              

Droga przed obliczem Pańskim* śmierć świętych Jego.

Stych: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił.

            Apostoł: Hbr 13,17-21.

ALLELUJA

Ps 131,9 i 13.                                                                                                                                

Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.

Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go na mieszkanie sobie.

            Ewangelia: Mt 5,14-19. Ewangelia: J 10,9-16.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

7. O prepododobnym i szaleńcu dla Chrystusa

A.                                                       TROPARION, ton 1.

Mieszkańcem pustyni, aniołem w ciele* i cudotwórcą stałeś się noszący Boga, nasz ojcze N.* Przez post, czuwanie, modlitw otrzymałeś dar z nieba,* by leczyć chorych na duszy i ciele uciekających się do ciebie.* Chwała Dającemu ci moc!* Chwała Dającemu ci koronę!* Chwała za twoim pośrednictwem wszystkich Uzdrawiającemu!

B.                                                       TROPARION, ton 8.

W tobie, ojcze, doskonale zachowało się „stworzone na obraz Boży”.* Biorąc krzyż poszedłeś za Chrystusem:* czynami uczyłeś pogardzać ciałem, które przemija,* a troszczyć się o duszę, istotę nieśmiertelną.* Dlatego dusza twoja, prepodobny N., cieszy się z aniołami.

C.                                                       TROPARION, ton 8

Potokami łez twoich użyźniłeś niepłodną pustynię* i dzięki głębokim jękom wysiłki twe stokrotnie zaowocowały.* Przez swoje cuda stałeś się jaśniejącą pochodnią dla świata.* Święty nasz Ojcze N.,* módl się za nami do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

TROPARION o szaleńcu dla Chrystusa, ton 1.

Sługa Twój N.* usłyszawszy głos Twego apostoła mówiącego: „my szaleni dla Chrystusa”,* ze względu na Ciebie, Chryste Boże,* stał się na ziemi szaleńcem.* Obchodząc więc jego wspomnienie,* prosimy Cię, Panie, o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.

Uzbroiłeś się po Bożemu czystością duszy* i jak włócznię wziąłeś do ręki nieustanne modlitwy,* dlatego pokonałeś całe pułki demonów,* ojcze nasz N., módl się ciągle za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 115,15 i 12.                                                                                                                              

Droga przed obliczem Pańskim* śmierć świętych Jego.

Stych: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił.

            Apostoł: Ga 5,22-6,2.

ALLELUJA

Ps 111,1 i 7.                                                                                                                                  

Błogosławiony mąż, który boi się Pana, w przykazaniach Jego będzie rozmiłowany wielce.

Stych: Możne na ziemi będzie potomstwo Jego.

            Ewangelia: Mt 11,27-30 lub Łk 6,17-23.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

8. O męczenniku

TROPARION, ton 4.

Męczennik Twój, Panie, N.,* w zapasach swoich otrzymał koronę niewiędnącą* od Ciebie Boga naszego.* Mając bowiem moc od Ciebie* tyranów pokonał,* zwyciężył też demonów bezsilne zuchwalstwo.* Przez jego modlitwy zbaw dusze nasze.

KONDAKION, ton 2.

Jasną jesteś i nie sprowadzającą na manowce gwiazdą,* cierpiętniku N. * swoimi promieniami ukazujesz światu Słońce-Chrystusa,* rozpraszasz złudny blichtr, a nam ukazujesz Światło, modląc się ciągle za nas wszystkich.

A        

Męczennicy Twoi, Panie,* w zapasach swoich otrzymali korony niewiędnące* od Ciebie Boga naszego.* Mając bowiem moc od Ciebie,* tyranów pokonali,* zwyciężyli też demonów bezsilne zuchwalstwo.* Przez ich modlitwy zbaw dusze nasze.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63,11 i 2.                                                                                                                                  

Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.

Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

            Apostoł: 2Tm 2,1-10.

ALLELUJA

Ps 91,13 i 14.

Sprawiedliwy jak palma rozkwitnie, rozmnoży się jak cedr na Libanie.

Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.

            Ewangelia: Łk 12,2-12 lub J 15,17-16, 2.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

9. O męczennikach

TROPARION, ton 1.

Przez cierpienia świętych, jakie dla Ciebie znieśli,* okaż nam miłosierdzie,* i wszystkie nasze ulecz choroby,* prosimy Cię, Panie miłujący człowieka.

KONDAKION, ton 2.

Błyszczącymi staliście się pochodniami,* boscy Męczennicy,* całe stworzenie zalewacie światłem swoich cudów,* uwalniacie od chorób,* rozganiacie zawsze głębokie ciemności, modląc się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 4.

 Ps 15,3 i 8.

Co do świętych, którzy są w ziemi Jego,* dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich.

Stych: Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.

            Apostoł: Rz 8,28-39 lub Hbr 11,33-40.

ALLELUJA

Ps 33,18 i 20.

Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.

Stych: Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.

            Ewangelia: Mt 10,16-22 lub Łk 21,12-19.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

10. O biskupie męczenniku

TROPARION, ton 4.

Jako uczestnik powołania apostołów i następca ich tronów* zdobyłeś umiejętność dojścia na szczyty poznania Boga.* Dlatego dokładnie przepowiadając orędzie Twojej prawdy (2Tm 2,15), * dla wiary przecierpiałeś aż do krwi, biskupie-męczenniku N.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 4

Pobożnie żyłeś jako biskup,* poszedłeś drogą męczeństwa,* zlikwidowałeś pogańskie ofiary,* i byłeś mądrym obrońcą swej trzody.* Dlatego, czcząc cię, pobożnie wołamy:* Przez swoje modlitwy ocalaj nas zawsze przed nieszczęściami, nasz ojcze N.

PROKIMEN, ton7.

Ps 149,5 i 1.

Rozweselą się święci w chwale,* rozradują się na łożach swoich.

Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych.

            Apostoł: Hbr 13,7-16.

ALLELUJA

 Ps 131,9 i 13.                                                    

Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.

Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go na mieszkanie sobie.

            Ewangelia: Łk 12,32-40.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

11. O biskupach męczennikach

TROPARION, ton 4.

Boże ojców naszych,* Który postępujesz z nami według Swej łagodności,* nie odejmuj od nas miłosierdzia Swego,* lecz przez ich modlitwy* kieruj w pokoju naszym życiem.

KONDAKION, ton 3

Zebrawszy się dziś, wychwalamy was w pieśniach* jako niegasnące promienie duchowego Słońca.* Wy bowiem, Męczeńscy Biskupi, opromieniliście światłem tych, co byli w ciemnościach niewiedzy,* wzywając wszystkich na szczyty pobożności.* Dlatego wołamy do was: Bądźcie pozdrowieni, jako fundament wszystkich ascetów.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 115,15 i 12.

Droga przed obliczem Pańskim* śmierć świętych Jego.

Stych: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił.

            Apostoł: Hbr 13,4-10 albo Flp 3,20-4,3.

ALLELUJA

 Ps 131,9 i 13.

Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą

Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go na mieszkanie sobie.

            Ewangelia: Łk 6,17-23 albo Łk 10,22-24 albo Łk 14,25-35.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

12. O prepodobnym męczenniku

TROPARION, ton 8.

W tobie, ojcze, doskonale zachowało się „stworzone na obraz Boży”.* Biorąc krzyż, poszedłeś za Chrystusem:* czynami uczyłeś pogardzać ciałem, które przemija,* a troszczyć się o duszę, istotę nieśmiertelną.* Dlatego dusza twoja, prepodobny N., cieszy się z aniołami.

KONDAKION, ton 2.

Wychwalajmy godnie w pieśniach* wspaniałego N.* jako pobożnego i doświadczonego ascetę,* czcigodnego i dobrowolnego męczennika,* wzorowego mieszkańca pustyni, bo on zwyciężył węża.

PROKIMEN, ton7.

Ps 149,5 i 1.

Rozweselą się święci w chwale,* rozradują się na łożach swoich.

Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych.

            Apostoł: 2Tm 1,8-18.

ALLELUJA

Ps 111,1 i 7.                                                       

Błogosławiony mąż, który boi się Pana, w przykazaniach Jego będzie rozmiłowany wielce.

Stych: Możne na ziemi będzie potomstwo Jego.

            Ewangelia: Mk 8,34-9, 1.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

13. O prepodobnych męczennikach

TROPARION, ton 4.

Boże ojców naszych,* Który postępujesz z nami według Swej łagodności,* nie odejmuj od nas Swego miłosierdzia,* lecz przez ich modlitwy* kieruj w pokoju naszym życiem.

KONDAKION, ton 2

Przez mnóstwo fal jak po suchym lądzie przechodząc,* w potokach łez całkowicie potopiliście bezcielesnych wrogów.* Prepodobni Męczennicy,* przyjąwszy dar uzdrowień, módlcie się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich.

            Reszta jak o prepodobnym męczenniku.

            Apostoł: Rz 8,28-39.

            Ewangelia: Mt 10,32-33.37-38.

14. O męczennicy

TROPARION, ton 4.

Owieczka Twoja, Jezu, N. woła donośnym głosem:* "Ciebie, oblubieńcze mój, kocham i Ciebie szukając, cierpię,* z Tobą daję się ukrzyżować i przez Twój chrzest pogrzebać.* Dla Ciebie cierpię, by z Tobą królować.* Dla Ciebie umieram, aby żyć w Tobie.* Przyjmij mnie jako ofiarę nieskalaną, z miłością złożoną Tobie".* Przez jej wstawiennictwo, Miłosierny, zbaw dusze nasze.

KONDAKION, ton 2

Twoja czcigodna świątynia* jest dla nas wszystkich wierzących jakby duchową lecznicą,* i głośno wołamy do ciebie:* dziewico męczennico, N. wspaniała, módl się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 67,36 i 27.                                                     

Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.

Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.

            Apostoł: 2Kor 6,1-10 albo Ga 3,23-29.

ALLELUJA

Ps 39,2 i 3.

Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie i wysłuchał próśb moich.

Stych: I wywiódł mnie z dołu nędzy i z bagna błotnistego.

            Ewangelia: Mt 15,21-28 albo Mk 5,24-34.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

15. O niewieście

TROPARION, ton 8.

W tobie, matko, doskonale zachowało się „stworzone na obraz Boży”.* Biorąc krzyż, poszłaś za Chrystusem:* czynami uczyłaś pogardzać ciałem, które przemija,* a troszczyć się o duszę, istotę nieśmiertelną.* Dlatego dusza twoja, prepodobna N., cieszy się z aniołami.

KONDAKION, ton 2

Z miłości do Chrystusa, prepodobna N.,* odrzuciłaś pragnienie spokoju,* a przez posty napełniwszy światłem swą duszę,* mężnie pokonałaś namiętności,* dlatego przez swoje modlitwy* zniszcz zuchwałość szatana.

TROPARION, ton 2.

Wielbicielki Chrystusa,* zaręczywszy się ze swym jedynie Upragnionym* i, rezygnując ze związku z ziemskim oblubieńcem,* osiągnęłyście szczyty dziewictwa,* o, Wspaniałe dusze, pełne bogactw,* kolumny i wzory życia zakonnego.* Dlatego módlcie się nieustannie za nas* obchodzących z miłością wasze wspomnienie.

KONDAKION, ton 2.

Wycieńczając swe ciała postem* i w nieustających modlitwach prosząc Stwórcę o całkowite przebaczenie swoich grzechów,* otrzymałyście od Boga odpuszczenie i Królestwo niebieskie.* Módlcie się do Chrystusa Boga za nas wszystkich.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 67,36 i 27.                                                     

Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.

Stych: W zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.

            Apostoł: Ga 3,23-29.

ALLELUJA

Ps 39,2 i 3.

Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie i wysłuchał próśb moich.

Stych: I wywiódł mnie z dołu nędzy i z bagna błotnistego.

            Ewangelia: Łk 12,8-12.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

16. O wyznawcach

TROPARION, ton 8.

Przewodniku ortodoksji, nauczycielu pobożności i świętości,* lampo wszechświata, Bogiem natchniona ozdobo hierarchów, mądry N.,* swoimi naukami oświeciłeś cały świat, lyro Ducha Świętego.* Proś Chrystusa Boga o Zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 2

Gdy posiadłeś cnotę wstrzemięźliwości* i uśpiłeś cielesne pożądania,* karmiłeś się tylko wiarą i wzrastałeś jak rajskie drzewo życia,* wielce błogosławiony N., święty nasz ojcze.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 149,5 i 1.

Rozweselą się święci w chwale,* rozradują się na łożach swoich.

Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych.

            Apostoł: Ef 6,10-17.

ALLELUJA

Ps 111,1 i 7.

Błogosławiony mąż, który boi się Pana, w przykazaniach Jego będzie rozmiłowany wielce.

Stych: Możne na ziemi będzie potomstwo jego.

            Ewangelia: Łk 12,8-12.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

17. O wolontariuszach

TROPARION, ton 8.

Święci wolontariusze i cudotwórcy,* spójrzcie na nasze słabości:* darmoście wzięli, darmo i nam dawajcie.

KONDAKION, ton 2.

Przesławni cudotwórczy Lekarze!* Otrzymawszy dar uzdrawiania,* przywracacie zdrowie tym, co są w potrzebie.* Waszą troską zniszczcie zuchwalstwo nieprzyjaciół, cudownie lecząc ludzi.

PROKIMEN, ton 4.

Ps 15,3 i 8.                                                                                                                                    

Co do Świętych, którzy są w ziemi Jego,* dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia Swoje względem nich.

Stych: Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.

            Apostoł: 1Kor 12,27-13,8.

ALLELUJA

Ps 132,1 i 3.

Oto jak dobra i jak wdzięczna rzecz, mieszkać braciom społem.

Stych: Albowiem tam przeznaczy Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki.

            Ewangelia: Mt 10,1,5-8.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 32,1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

18. Za zmarłych

PROKIMEN, ton 6.

Ps 24,13 i 1-2.

Dusze ich* w szczęściu przemieszkiwać będą.

Stych: Do Ciebie, Panie, podniosłem duszę moją, Boże mój w Tobie ufam, niech nie będę zawstydzony.

APOSTOŁY i EWANGELIE za zmarłych.

 

Poniedziałek: Rz 14,6-9.                                                                                                 J 5,17-24.

Wtorek: 1Kor 15,39-57.                                                                                                J 5,24-30.

Środa: 2Kor 5,1-10.                                                                                                       J 6,35-39.

Czwartek: 1Kor 15,20-28.                                                                                             J 6,40-44.

Piątek: 1Kor 15,47-57.                                                                                                   J 6,48-54.

Sobota: 1Tes 4,13-17.                                                                                                    J 5,24-30.

 

ALLELUJA

Ps 64,5 i 101,13 i 24,13.

Błogosławieni, których obrałeś i przyjąłeś, Panie, i pamięć o nich od pokolenia w pokolenie.

Stych: Dusze ich w szczęściu przemieszkiwać będą.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 64,5 i 101,13 i 24,13.                                                                                                               

Błogosławieni, których wybrałeś i przyjąłeś, Panie,* i pamięć o nich od pokolenia w pokolenie,* alleluja 3x.


 

wstecz powrót do strony głównej